કોણ સુરતના રસ્તા પર હીરા ફેંકી ગયું? વીણવા માટે લોકોએ કરી પડાપડી

By | September 24, 2023

સુરતના મીની બજાર વિસ્તારમાં હીરા વેરાયા અને તેને વીણવા લોકોએ કરી પડાપડી, કોણ જાહેર માર્ગ પર હીરા નાંખી ગયું?

 સુરત: પેટ્રોલ, દૂધ કે શાકભાજી ઢોળાઈ જાય તો લોકો તેની લૂંટ ચલાવતા હોય તેવા દ્રશ્યો અતિ સામાન્ય છે, પરંતુ સુરતના મીની બજાર વિસ્તારમાં હીરા વેરાયા અને તેને વીણવા લોકોએ પડાપડી કરી હતી. હીરા ઉદ્યોગમાં આવેલી મંદીથી વેપારીએ રોષમાં આવી જાહેર માર્ગ પર હીરા ફેંકી દીધા હતા અને જેના બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રસ્તા પર હીરાની લૂંટ ચલાવી હતી. સાથે અમૂક લોકો તો રસ્તા પર હીરાની ચકાસણી કરતા પણ દેખાયા હતા. સ્થાનિકોના મતે લેબગ્રોન અથવા અમેરિકન હીરા હોવાનું અનુમાન છે.

સુરત: પેટ્રોલ, દૂધ કે શાકભાજી ઢોળાઈ જાય તો લોકો તેની લૂંટ ચલાવતા હોય તેવા દ્રશ્યો અતિ સામાન્ય છે, પરંતુ સુરતના મીની બજાર વિસ્તારમાં હીરા વેરાયા અને તેને વીણવા લોકોએ પડાપડી કરી હતી. હીરા ઉદ્યોગમાં આવેલી મંદીથી વેપારીએ રોષમાં આવી જાહેર માર્ગ પર હીરા ફેંકી દીધા હતા અને જેના બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રસ્તા પર હીરાની લૂંટ ચલાવી હતી. સાથે અમૂક લોકો તો રસ્તા પર હીરાની ચકાસણી કરતા પણ દેખાયા હતા. સ્થાનિકોના મતે લેબગ્રોન અથવા અમેરિકન હીરા હોવાનું અનુમાન છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *